90 mm Rifled Gun

 • 19000
 • 95500
  •  90
  •  7.32
  •  212/275/45
  •  240/240/320
  •  0.37
  •  2.3
  •  1150

STA-1

철갑탄, 성형 작약탄, 고폭탄