47 mm Gun Type 1

 • 1200
 • 21000
  •  47
  •  22.22
  •  81/122/25
  •  70/70/90
  •  0.44
  •  2.3
  •  411

Ke-Ho, Chi-Ha, Chi-He, Type 91

철갑탄, 철갑탄, 고폭탄