37 mm ZiS-19

 • 160
 • 4250
  •  37
  •  22.2-28.57
  •  58/92/19
  •  40/40/50
  •  0.39
  •  1.9-2.5
  •  200

BT-7, T-26, A-20, T-46, T-60, T-70

철갑탄, 고속 철갑탄, 고폭탄