90 mm Gun M3

 • 14000
 • 81000
  •  90
  •  6.38-7.89
  •  160/243/45
  •  240/240/320
  •  0.38
  •  2.3
  •  2050

T20, M6, T29, Pershing, M46 Patton

철갑탄, 고속 철갑탄, 고폭탄