37 mm Gun M1916

 • 0
 • 0
  •  37
  •  24
  •  28/45/19
  •  30/30/36
  •  0.54
  •  2.5
  •  104

T1

철갑탄, 고속 철갑탄, 고폭탄